FAQ

Frågor och svar om ungas kulturprojekt (FAQ)

Vi har besvarat vanliga frågor som kan dyka upp när du ska söka bidrag. Om du inte hittar svaret på just dina frågor, får du självklart kontakta oss.

Vad är ungas kulturprojekt?

Svar: Det är ett stöd som ges till kulturprojekt som drivs av unga och riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år. Bidraget ges till enskilda, grupper, nätverk och föreningar som vill genomföra ett kulturprojekt. 

Vilka projekt kan jag göra?

Svar: Projektet ska vara av, med och för unga. Det kan handla om att boka din favoritartist, sätta upp en teaterföreställning, ordna en konstutställning, spela in musik, göra en film eller något annat du vill genomföra. Det finns nästan inga begränsningar och vi tittar gärna på nya oprövade idéer.

Vad gör projektcoachen?

Svar: Coachen finns till för att hjälpa, vägleda och handleda och fungerar som ett bollplank, och är mer aktiv i vissa projekt och mindre aktiv i andra. I de projekt där det behövs, får du en utbildning i arrangörskap.

Vad kan jag få bidrag för?

Svar: Du kan söka bidrag för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring, arvode till föreläsare och artister med mera.

Är det något jag inte kan få bidrag för?

Svar: Du får ingen ersättning för kostnader som inte har direkt koppling till genomförandet av kulturprojektet. Projektet ska vara ideellt och du får inget arvode som arrangör. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning eller arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

 När kan jag söka bidraget?

Svar: Ansökan sker löpande under året, det finns inga speciella ansökningstider.

Hur får jag det beviljade bidraget?

Svar: Bidraget betalas aldrig ut i kontanta medel. Du skickar alla överenskomna fakturor till Ungas kulturprojekt.

Vad är mina skyldigheter när jag får bidraget?

Svar: Du måste följa den överenskomna projektplanen som du gör tillsammans med ungdomsproducenten. Vi vill också att du gör en utvärdering när projektet är genomfört.

Hur lång tid får mitt projekt ta?

Svar: Det finns inga speciella regler kring hur länge ett projekt får pågå. Det bedöms från projekt till projekt. Det är däremot viktigt med ett start- och slutdatum på projektet.

Vad är en budget?

Svar: En budget är en sammanställning av hela projektets intäkter och kostnader. En budget är en uppskattning över alla intäkter och kostnader. Ju mer noggrann du är med underlagen för uppskattningen, desto bättre och trovärdigare blir budgeten. Intäkter kan vara biljettintäkter, sponsorer och andra bidrag. Glöm inte att tala om hur mycket pengar du söker.

Vem tar beslutet?

Svar: Förvaltningschefen för Kultur & Turism fattar det formella beslutet. Din ansökan blir läst av flera personer som ger förslag om beslut.

Hur utförlig måste ansökan vara?

Svar: Du fyller i vår förtryckta blankett. Kom ihåg att ju noggrannare du är med din ansökan desto lättare är det att fatta ett riktigt beslut.

Ansökan om bidrag för ungas kulturprojekt

Hur utförlig måste utvärderingen vara?

Svar: Du fyller i utvärderingen på vår förtryckta blankett. För det mesta gör du utvärderingen ihop med ungdomsproducenten.